ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់

ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ សមាសធាតុសំខាន់ដែលធានានូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពនៃឡចំហាយ ការណែនាំ ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់សម្រាប់ឡចំហាយឧស្សាហ៍កម្ម ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រព័ន្ធខ្យល់ចំហេះ ឬប្រព័ន្ធខ្យល់/ឥន្ធនៈ គឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់ដែលធានាបាននូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពនៃឡចំហាយ។ វាផ្តល់អុកស៊ីសែនចាំបាច់សម្រាប់ការដុត និងជួយរក្សាសមាមាត្រខ្យល់ទៅឥន្ធនៈដែលចង់បាន។ នៅក្នុងការឆ្លើយតបនេះ យើងនឹងពិភាក្សាអំពីធាតុ និងធាតុផ្សំផ្សេងៗដែលជាធម្មតាមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់របស់ឡចំហាយឧស្សាហកម្ម។ សមាសធាតុសំខាន់នៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ 1 – ខ្យល់ចូល ការទទួលទានខ្យល់គឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់។ ជាធម្មតាវាមានទីតាំងនៅខាងក្រៅផ្ទះ boiler ដើម្បីគូរនៅក្នុងខ្យល់ស្រស់។ ការទទួលទានអាចនឹងត្រូវបានបំពាក់ដោយតម្រងដើម្បីលុបភាគល្អិត ធូលី និងសារធាតុកខ្វក់ផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងបរិយាកាស។ 2 – ឧបករណ៍បំពង Dampers ត្រូវបានប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរខ្យល់ចូលទៅក្នុង boiler ។ ពួកវាជាឧបករណ៍ដែលអាចលៃតម្រូវបាន ដែលអាចបើក ឬបិទ ដើម្បីគ្រប់គ្រងបរិមាណខ្យល់ចូលក្នុងបន្ទប់ចំហេះ។ Dampers ធានាបាននូវសមាមាត្រខ្យល់ទៅឥន្ធនៈត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការចំហេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ 3 – អ្នកគាំទ្រ ង្ហារដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់។ ពួកគេបង្កើតសម្ពាធចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជូនខ្យល់ទៅអង្គជំនុំជម្រះ្រំមហះ។ មានកង្ហារប្រភេទផ្សេងគ្នាដែលប្រើក្នុងកម្មវិធី boiler ដូចជា កង្ហារព្រាងបង្ខំ កង្ហារព្រាងដែលជំរុញ និងកង្ហារខ្យល់បឋម។ កង្ហារព្រាងបង្ខំរុញខ្យល់ចូលទៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះ្រំមហះ ខណៈពេលដែលកង្ហារដែលជំរុញឱ្យទាញយកឧស្ម័នរាវចេញពីឡចំហាយ។ កង្ហារខ្យល់បឋមផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ទៅឧបករណ៍ដុត។ 4 – ម៉ាស៊ីនកំដៅខ្យល់ …

ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ Read More »